Gạch men

  • BĂNG TẢI ĐÁ – GIA CÔNG NỐI TRÒN
  • BĂNG TẢI ĐÁ XANH DƯƠNG 6 LY – 3 LỚP BỐ — ĐÁ 6li-P-TTP