Vật tư ngành băng tải

  • Bulong bắt gàu
  • CAO SU QUẤN TRỤC – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
  • CỐC BI ĐẬY CON LĂN
  • CON LĂN BỌC CAO SU
  • CỐC BI CẦU – CON LĂN ĐA HƯỚNG
  • GHIM NỐI BĂNG TẢI DẠNG XƯƠNG CÁ
  • GHIM NỐI BĂNG TẢI DẠNG BẢN LỀ
  • RULO – CON LĂN ỐNG KẼM
  • KEO DÁN BĂNG TẢI CAO SU SC2000